Správa IS, IT právo

 

Správa informačných systémov

Sústreďujte sa na to dôležité a starosti s prevádzkou a bezpečnosťou Vášho informačného systému a podporou jeho používateľov nechajte na nás.

Zabezpečíme Vám správu a ďalší rozvoj malých a stredných informačných systémov. Postaráme sa o podporu a prípadné školenia jeho používateľov s ohľadom na maximalizovanie efektivity práce a bezpečnosti. Špecializujeme sa na správu serverov, pracovných staníc a sieťovej infraštruktúry. Vypracujeme Vám plány zálohovania, výmeny strojového parku, smernice pre využívanie prostriedkov IS a ďalšiu súvisiacu dokumentáciu. Vypracujeme plán obnovy informačného systému v prípade zásahu vyššej moci tak, aby sa minimalizovali spôsobené škody na aktívach.

Správne nastavená správa informačného systému treťou stranou je často ekonomicky výhodnejšia ako správa internými zamestnancami. Ušetríte náklady na mzdové prostriedky a školenia.

Referencie Mám záujem o podobné riešenie

 • Správa serverov.
 • Správa pracovných staníc.
 • Monitoring bezpečnosti a prevádzky IS.
 • Podpora používateľov informačného systému.
 • Školenia používateľov informačného systému.
 • Vypracovanie zálohovacích stratégií.
 • Vypracovanie ďalšej súvisiacej dokumentácie.
 • Šetrenie nákladov za správu IS.

 

IT právo

Vybrané informačné systémy musia spĺňať prísne legislatívne požiadavky, ktoré majú zabezpečiť ochranu aktív spoločnosti. Vypracujeme pre Vás bezpečnostné projekty a smernice. Zaškolíme Vašich zamestnancov. IS verejnej správy zabezpečíme súlad so štandardami a ďalšou platnou legislatívou SR.

Informačný systém nie sú iba fyzické komponenty v podobe počítačov, tlačiarní, periférií, sietí a ďalších zariadení. Toto všetko sú len prostriedky na spracúvanie, ukladanie a šírenie informácií. Informácií, ktoré treba chrániť pred stratou alebo zneužitím. K ochrane informácií prispieva aj legislatíva platná na území SR.

Všetky právnické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú povinné vypracovať bezpečnostný projekt a/alebo bezpečnostnú smernicu.
Informačné systémy verejnej správy musia spĺňať prísne štandardy a prevádzkovatelia musia mať vypracovanú koncepciu rozvoja informačného systému a množstvo ďalšej súvisiacej dokumentácie.

Sankcie za nedodržanie uvedených skutočností sa pohybujú rádovo v tisícoch až desať tisícoch EUR.

Vypracujeme pre Vás bezpečnostné projekty, zaškolíme Vašich zamestnancov, aby boli schopní pracovať s osobnými údajmi v súlade s platnou legislatívou. Prevádzkovateľom informačných systémov verejnej správy pomôžeme konsolidovať informačný systém tak, aby bol v súlade s platnou legislatívou, vypracujeme koncepciu rozvoja informačného systému a súvisiacu dokumentáciu.

Referencie Mám záujem o podobné riešenie

 • Vypracujeme Vám bezpečnostný projekt a smernicu.
 • Zaškolíme Vašich zamestnancov pre prácu s osobnými údajmi.
 • Verejnej správe pomôžeme konsolidovať IS tak, aby spĺňal štandardy.
 • Verejnej správe pomôžeme vypracovať koncepciu rozvoja IS.
 • Verejnej správe poradíme v oblasti prevádzky registratúry.

Mám záujem o podobné riešenie

*Povinná položka

Čo ponúkame / čo by ste mali vedieť?

Profesionálny prístup

Máme nestranný pohľad, zaužívané postupy pri riešení problémov a požiadaviek. Zákazník je pre nás partner a podľa toho k nemu pristupujeme. Záleží nám na Vašej spokojnosti a na tom, aby nám zverená oblasť bola vždy prínosom a nie prekážkou.

Solídna znalosť oblasti

Máme dobré teoretické ale aj praktické znalosti v oblasti správy a prevádzky informačných systémov a vo vybraných oblastiach legislatívy, ktorá sa týka informačných technológií a spracúvania dát. Zvládame nielen bežnú prevádzku, ale aj riešenie havarijných stavov.

Vždy k dispozícii

Každá porucha alebo problém v informačnom systéme znamená stratu. Finančnú, dobrého mena alebo strategickú. Preto sme Vám nepretržite k dispozícii, pripravení vyriešiť problém alebo odstrániť poruchu.

Zaujali sme Vás? Napíšte nám na obchod@sorudan.sk alebo nám zavolajte na +421 917 256 045